امیرآباد – تهران

طراحی و اجرای آبیاری قطره‌ای باغچه‌های این منزل مسکونی بدون استفاده از پمپ و فقط با فشار آب شهری با استفاده از اسپری کننده و قطره چکان‌های تنظیم شونده و لوله قطره‌چکان دار برای باغچه‌ها انجام شد. تجهیزات مورد استفاده در این پروژه عبارتند از: