۰۹۱۲ ۴۷ ۲۷ ۳۰۷

قطره چکان نتافیم

Netafim Irrigation Dripper