شیربرقی هانتر PGV یک اینچ

Hunter Irrigation Valve model: PGV-101G