۰۹۱۲ ۴۷ ۲۷ ۳۰۷

شیربرقی هانتر PGV یک اینچ

Hunter Irrigation Valve model: PGV-101G